Lesson 19: Factoring Polynomials (Greatest Common Factor)

07/22/2016

Aralin tungkol sa pag-factor ng mga expressions gamit ang kanilang GCF. Ang mga expressions ay maaaring ma-factor gamit ang madaming factors pero ating pakikielaman lamang ay ang pinakamataaas nitong factor sa pag-simplify ng mga expressions.

3:28 2x + 8
3:55 9y -- 3 
4:27 5x + 15y -- 2
4:44 12m^2 - 5y^2 z 
5:06 144abc + 24a^2 b^3 c^5

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/fa... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons