Lesson 26: Using the Midpoint Formula

07/22/2016

Aralin tungkol sa paghanap ng midpoint ng isang bahagi ng linya. Galing sa mismong pangalan at depinisyon, ang midpoint ay ang point na kung saan hinahati nito ang line segment sa dalawa na may parehong agwat. Dahil dito, ang midpoint ay makukuha sa formula na ( (x1+2)/2, (y1+y2)/2 ). 

0:05 A = (1,1) and B= (5,3) 
1:25 Find the midpoint of a line passing through the points (4, 10) and (-2, 8)
3:01 Find the midpoint of a line segment PQ given P = (3,-2) and Q = (-7,3).

Numberbender Lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/le...

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons