Lesson 39: Expanding and Condensing Logarithms

07/22/2016

Aralin tungkol sa mga properties ng mga logarithms. Ang mga properties na ito ay ang mga makatutulong sa pagpapaikli at pagpapahaba ng mga logarithmic equations. Tandaan lang ang mga importanteng detalye para magamit ang mga properties na ito. 

0:59 log3x base 7
1:24 log(x/7) base 11
1:46 log(5x^2)
2:55 logx base 7 + logy base 7
3:12 3logx + log2
3:40 3logx base 2 -- 4log(x+3) base 2 + logy base 2 

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/mo... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons