1.1 Order of Operations

12/18/2017

Aralin tungkol sa pag-simplify ng mga algebraic expressions gamit ang mga order of operations. Ang "left to right method" ay ginagamit lang kung ang expressions mo ay addition o subtraction lamang, o multiplication o division lamang. Kapag naghalu-halo ag mga mathematical operations mo, PEMDAS ang kinakailangan gamit upang ma-simplify ang mga expressions.

  1. 0:58 2 +3 -- 5 + 6 +7 + 20 = ?
  2. 1:55 25 / 5 x 9 / 15 x 3 = ?
  3. 3:14 20 -- 4 x 3 + 4 = ?
  4. 4:25 30 / 15 + 2 x 4 -- 3 = ?
  5. 5:43 (2^2 +1)^2 + (100/5 + 3) = ?
  6. 7:14 3^3 -- 7 + (2x3) = ?