1.1 Factoring Polynomials Using its GCF (Greatest Common Factor)

12/18/2017

Aralin tungkol sa pag-factor ng mga expressions gamit ang kanilang GCF. Ang mga expressions ay maaaring ma-factor gamit ang madaming factors pero ating pakikielaman lamang ay ang pinakamataaas nitong factor sa pag-simplify ng mga expressions.

  1. 3:28 2x + 8
  2. 3:55 9y -  3
  3. 4:27 5x + 15y - 25
  4. 4:44 12m^2 - 5y^2 z
  5. 5:06 144 abc + 24 a^2 b^3 c^5

Mathematics for Grade 8