1.1 Factoring Quadratic Equations ax2 + bx + c; a=1

12/19/2017

Aralin tungkol sa paghanap ng mga factors ng mga quadratic equations. Sa madaling salita, ang factoring ay ang kabaliktaran ng distribution. Ito rin ay kadalasan na tinatawag na "reverse distribution". Para makuha ang factor ng isang quadratic equations, hanapin lang ang factor ng constant term na kung saan kapag pinagsama, ito ay pareho sa inyong linear term.

  1. 0:46 x^2 + 7x + 12
  2. 2:06 x^2 + 8x + 7
  3. 2:25 x^2 + 11x + 24
  4. 3:36 x^2 + 2x - 8
  5. 4:46 x^2 - 2x - 3
  6. 5:24 x^2 - 8x + 12
  7. 6:39 x^2 -x - 6