1.2 Factoring Quadratic Equations ax2 + bx + c; a>1

12/19/2017

Ang video na ito ay nagpapakita kung paano kunin ang factor ng quadratic equations kung ang leading coefficient or ang coefficient ng quadratic term is more than 1. y = ax^2 + bx +c, Examples include:

  • 2:07 1. 2x^2 + 5x + 2
  • 5:37 2. 6x^2 - 23x + 7
  • 9:28 3. 7x^2 - 26x - 8