1.3 Solving Quadratic Equations by Extracting Square Roots

12/19/2017

Aralin tungkol sa pag-solve ng mga quadratic equations na kulang ng mga linear terms. Kinakatawan ng ax^2 + bx + c = 0 ang standard form ng quadratic equation. Ang linear term dito ay ang bx.

  1. 1:15    x^2 - 9 = 0
  2. 2:27    2x^2 - 8 = 0
  3. 3:27    25x^2 - 9 = 0
  4. 4:36    3x^2 - 2 = 0
  5. 5:45    x^2 + 81 = 0
  6. 6:43    -3x^2 - 4 = 0
  7. 7:58    (x-5)^2 - 100 = 0
  8. 9:15    (x+2)^2 + 1 = 0
  9. 9:52    (x+2)^2 - 7 = 0
  10. 11:26   (x-3)^2 - 3 = 6