1.2 Evaluating Sequences and Series

12/19/2017

Aralin tungkol sa pagintindi kung ano ang sequence, paghahanap ng mga termino sa isang sequence, at pag-simplify ng mga expressions na may factorial. Ang sequence ay isang listahan ng mga numero na sumusunod ayos pagkakaayos nito. Ang mga pagkakayos ay maaring magamit para malaman ang mga numero na susunod. Ang factorial notations naman ay ang mga positive integers na may simbolong "!".

  • 1:00 An = 3n + 2
  • 1:58 An = 3 + (-1)^n
  • 5:06 8!/(2!)(6!)
  • 6:26 (2! x 6!) /( 3! x 5!)