1.1 Describing the Domain and Range of a Function

12/19/2017

Aralin tungkol sa pagtiyak ng domain at range ng isang number set. Ang domain ay ang lahat ng x values ng isang function o number set. Samantala, ang range naman ay ang lahat ng y values ng isang function o number set.

  • 0:30 { (3,4), (7,5), (8,3), (5,1) }
  • 1:28 y =3x+1 3:38 y=x^2 + 1