1.2 Graphing Function by Modeling

12/19/2017

Anga algebra lesson na ito ay tungkol sa pag-graph ng mga equations sa Cartesian plane gamit ang mga nakatakdang values ng mga variables sa pamamagitan ng modeling o plotting. Sa pagtakda ng iba't-ibang values ng x, malalaman din ang values ang y. Gamit ang mga x and y values, magkaroroon ngayon ng coordinates. Ang coordinates ang ginagamit sa pag-model o plot sa Cartesian plane.